Regulamin korzystania z serwisu Przemysław Walter.tv


Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego Przemysław Walter.tv oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.


Definicje


 1. Przemysław Walter.tv - właściciel Serwisu, firma Instytut Coachingu i Mentoringu Przemysław Walter.
 2. Serwis - internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 4. Autor - firma lub osoba prywatna sprzedająca swoje Produkty za pośrednictwem Serwisu.
 5. Materiały - jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
 6. Materiały Dodatkowe - jeden lub więcej plików w różnych formatach będących dodatkiem do Produktu.
 7. Produkt - usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 8. Produkt Bezpłatny - Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

 

Postanowienia ogólne


 1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 3. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej)
 4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Przemysław Walter.tv zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień


 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci plików komputerowych zawierających nagrania wideo, lub inne pliki.
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Przemysław Walter.tv należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
 4. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest jego udostępnianie Użytkownikowi online drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe.
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje potrzebne do uzyskania dostępu do oglądania zakupionych Produktów. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na specjalnej podstronie, gdzie znajduje się Zakupiony Produkt.
 6. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Przemysław Walter.tv.
 7. Rachunki wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do Rachunku zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie Rachunku oraz jego odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

 

Zasady korzystania z zakupionych Produktów


 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Użytkownik nie ma prawa do nagrywania, powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Przemysław Walter.tv może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

 

Reklamacje i zwroty


 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@metarekrutacjaiselekcja.pl
 2. Przemysław Walter.tv rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Przemysław Walter.tv poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do Przemysław Walter.tv z reklamacją.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. Serwis powiadomi Użytkownika o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

 

Polityka prywatności


 1. Przemysław Walter.tv nie przekazuje ani nie udostępnia, całości ani części zbioru danych osobowych innym osobom ani przedsiębiorstwom.
 2. Przemysław Walter.tv zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowowolnie podane przez Użytkownika.
 3. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Przemysław Walter.tv usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.
 4. Treść korespondencji przesyłanej przez Przemysław Walter.tv do Użytkownika jest związana jedynie z ofertą i usługami świadczonymi przez Przemysław Walter.tv
 5. Przemysław Walter.tv zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości email osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z postanowieniami Regulaminu korzystania z serwisu.

 

Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu


 1. Przemysław Walter.tv zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

 

Wyłączenie odpowiedzialności


 1. Przemysław Walter.tv nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 2. Przemysław Walter.tv zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Przemysław Walter.tv.